REGULAMIN PROGRAMU AMBASADORSKIEGO
„Your Pharmaceris”

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy regulamin programu (akcji testowania) (dalej także: „Regulamin”) określa warunki i zasady programu pod hasłem: „Your Pharmaceris” (dalej także: „Program”),
w szczególności warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora (definicja poniżej) oraz Uczestników (definicja poniżej) Programu.
2. Organizatorem Programu i fundatorem nagród (definicja poniżej) w Programie jest spółka pod firmą Dr Irena ERIS S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000051003, REGON 012186410 NIP: 123-02-88-525, kapitał zakładowy w pełni opłacony 35 435 100 (dalej także: „Organizator” lub zamiennie „Administrator” lub zamiennie „Fundator”).
3. Program jest organizowany na stronie www.yourpharmaceris.com (dalej: „Strona Programu”).
4. Program będzie odbywał się także z wykorzystaniem profili użytkowników portalu społecznościowego zlokalizowanego pod adresem www.instagram.com (dalej: „Serwis Instagram”) oraz www.tiktok.com (dalej: „Serwis TikTok”).
5. Program nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami portalów społecznościowych www.instagram.com oraz www.tiktok.com. Właściciele Serwisów Instagram i TikTok nie są organizatorami ani współorganizatorami Programu.
6. Program jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Czynności związane z obsługą techniczną Programu oraz rekrutacją Influencerów („Uczestników”) prowadzi na zlecenie Organizatora agencja copuz.com z siedzibą w Warszawie, ul. Kamionkowska 51, 03-812 Warszawa.
8. Czynności związane z wydaniem Paczek prowadzi: Dr Irena ERIS S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno.
9. Udział w Programie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Programu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Programu. Biorąc udział w Programie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.
10. Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 2094).
11. Regulamin Programu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 2094).

§ 2.
TERMIN I MIEJSCE PRZEPOWADZENIA PROGRAMU.

1. Program przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Program trwa od dnia ogłoszenia rozpoczęcia Programu na Stronie Programu do odwołania przez Organizatora (dalej: „Czas Trwania Programu”).
3. W Czasie Trwania Programu na stronie www.yourpharmaceris.com Uczestnik ma możliwość wypełnienia formularza zgłoszeniowego i zgłoszenia się do jednej z dwóch akcji Programu Ambasadorskiego:
a) „YourPharmaceris” – polegającym na testowaniu produktów;
b) „13StoriesofPharmaceris” – w ramach którego Uczestnik podzieli się swoją historią związaną z pielęgnacją skóry.
4. Organizator dokona oceny zgłoszeń w Programie podczas jego trwania w każdej z akcji Uczestników do testowania produktów, którzy prawidłowo przystąpili do Programu.
5. Organizator skontaktuje się tylko z wybranymi osobami za pomocą wiadomości e-mail, na adres, który uczestnik poda przy wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego.
6. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
7. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne, a Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za udział lub publikację postów na swoim Profilu (definicja poniżej).

§ 3.
UCZESTNICY.

1. Program przeznaczony jest dla influencerów tj. osób, które posiadają aktywny publiczny profil w Serwisach Instagram oraz/lub Tiktok (dalej: „Profil”).
2. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która:
(i) jest pełnoletnia,
(ii) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
(iii) nie współpracujące (bez względu na rodzaj współpracy) lub nie pozostaje w stosunku pracy z Organizatorem oraz członkowie jej najbliższej rodziny nie współpracują (bez względu na rodzaj współpracy) lub nie pozostają w stosunku pracy z Organizatorem, przy czym przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby prowadzące razem i pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą,
(iv) zapoznała się z Regulaminem Programu i zaakceptowała jego wszystkie postanowienia,
(v) wykonała Zadanie,
(vi) posiada Profil (aktywne publiczne konto w Serwisach Instagram oraz/lub Tiktok) podane przez nią podczas rejestracji w Serwisach Instagram i TikTok oraz w Formularzu (definicja poniżej) dane osobowe są prawdziwe (dalej także: „Uczestnik” lub zamiennie „Influencer”).
3. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Programu.
4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, jak również naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, upoważnia Organizatora do pozbawienia Uczestnika prawa uczestniczenia w Programie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
5. Wszelkie pytania, komentarze, skargi oraz reklamacje związane z Programem powinny być kierowane do Organizatora
6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień określonych w Regulaminie, a wykonując Zadanie potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności Zadanie oraz opisy zamieszczone na Profilu, nie naruszą praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a Uczestnik udziela Organizatorowi licencji wyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie do korzystania z utworu w celu opublikowania go przez Pharmaceris w związku z promocją jego produktów i usług w serwisie Instagram, Facebook i TikTok wraz z dodatkowymi materiałami takimi jak zdjęcia lub promocyjne informacje dotyczące produktu przez producenta na koncie Pharmaceris.
7. Wynagrodzeniem za udzielnie licencji jest uzyskanie produktów przekazanych przez Organizatora.
8. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotnienia utworu techniką cyfrową (digitalizacja),
b) wprowadzanie utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera,
c) rozpowszechnianie i udostępnienie utworu w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń
d) używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych
e) używanie w publicznych prezentacjach
f) używanie w publikacjach prasowych, audycjach telewizyjnych.
9. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z udziału w Programie Uczestników, których działania naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub z innych względów w ocenie Organizatora nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

§ 4.
ZASADY PROGRAMU.

1. Zadanie, które ma wykonać Uczestnik Programu na Stronie Programu polega na łącznym:
a) wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na Stronie Programu www.yourpharmaceris.com (dalej także: „Formularz”), poprzez:
• podanie imienia i nazwiska,
• podanie adresu e-mail,
• podanie telefonu kontaktowego,
(dalej także: „Wypełnienie Formularza”);
b) udzieleniu przez Uczestnika opisowej odpowiedzi w języku polskim (tekst do wprowadzenia w przeznaczonym do tego polu na Stronie Programu) na pytanie: „Dlaczego chcesz wziąć udział w programie influencerskim „Your Pharmaceris”?”
(dalej także: „Odpowiedź na Pytanie”),
(dalej Wypełnienie Formularza oraz Odpowiedź na Pytanie określane będą łącznie jako: „Zadanie”).
c) dołączeniu linków do prowadzonych przez Influencera kanałów społecznościowych;
d) W przypadku wybrania akcji „13StoriesOfPharmaceris” także opisaniu swojej historii związanej z pielęgnacją skóry.
2. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do Programu jest:
a) wykonanie przez Uczestnika na Stronie Programu w Czasie Trwania Programu Zadania, tj. Wypełnienie Formularza oraz Odpowiedź na Pytanie;
b) zaakceptowanie przez Uczestnika Regulaminu Programu;
c) wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu,
d) pozostawienie danych niezbędnych do identyfikacji Uczestnika poprzez uzupełnienie udostępnionego na Stronie Programu Formularza.
3. Zgłoszenie do Programu jest prawidłowe (skuteczne) wyłącznie, gdy Uczestnik wykonał Zadanie w całości, tj. wypełnił wszystkie pola zawarte w Formularzu (Wypełnił Formularz) i napisał Odpowiedź na Pytanie oraz spełnił wszystkie inne wymogi określone w Regulaminie.
4. Wykonanie Zadania zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 Regulaminu oraz spełnienie wymogów, o których mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu stanowi zgłoszenie udziału w Programie.
5. Uczestnik może wziąć udział w każdej z akcji wyłącznie jeden raz i wykonać Zadanie tylko jeden raz. W przypadku wykonania Zadania przez Uczestnika więcej niż jeden raz, Organizator pod uwagę będzie brał tylko pierwsze zgłoszenie, co niniejszym zastrzega, odrzuci wszystkie zgłoszenia Uczestnika bez konieczności informowania o tym fakcie Uczestnika.
6. Udzielenie przez Uczestnika Odpowiedzi na Pytanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b) Regulaminu musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jak również nie może być uprzednio publikowane lub nagrodzone.
7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień określonych w Regulaminie, a wykonując Zadanie potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności teksty, opisy, czy odpowiedzi zamieszczone na Stronie Programu w wykonaniu Zadania (Odpowiedzi na Pytanie) stanowią jego wyłączną własność i zostały przez niego wykonane, w szczególności w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a Uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora tych praw w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Programu zgodnie z Regulaminem.
8. W Programie nie będą brały udziału Zadania, które:
(i) naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO (definicja poniżej) lub krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszają moralność, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, godność, prawa osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z dyskryminacją, nagością, nałogami;
(ii) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp.,
(iii) są sprzeczne z Regulaminem.
9. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z udziału w Programie Uczestników, których działania naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub z innych względów w ocenie Organizatora nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.
10. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Programu sprawuje jury (dalej także: „Jury”) powołane przez Organizatora w trzyosobowym składzie.
11. Kryterium wyboru Wybranych Uczestników będzie:
(i) inwencję twórczą autora,
(ii) zgodność Odpowiedzi na Pytanie (Zadanie) z tematyką,
(iii) oryginalność i kreatywność.
(iv) sposób ujęcia tematu,
(v) walory opisowe,
(vi) sposób prowadzenia kanałów społecznościowych Influencera.
12. Wybrani zostaną Uczestnicy (dalej także: „Wybrani Uczestnicy”, a indywidualnie „Wybrany Uczestnik”), które dołączą do programu influencerskiego.
13. Posiedzenia Jury, na których nastąpi wybór Wybranych Uczestników mają charakter niejawny i odbywają się w siedzibie Organizatora lub w innym miejscu.
14. Organizator – po wskazaniu przez Jury Wybranych Uczestników – poinformuje Wybranych Uczestników o wynikach wysyłając wiadomość elektroniczną (e-mail) na adresy e-mail podane przez Wybranych Uczestników podczas dokonywania zgłoszenia do Programu przy Wypełnieniu Formularza.
15. Wybranymi Uczestnikami mogą zostać wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnili wszystkie wymogi określone w Regulaminie.
16. Po bezpośrednim poinformowaniu Wybranych Uczestników będą oni poproszeni w wiadomości mailowej o zwrotne przesłanie mailem swoich danych, danych kontaktowych i adresowych, na które wysyłane zostaną paczki z kosmetykami marki Pharmaceris (dalej także: „Paczki”). Podstawą zaakceptowania odbioru Paczki będzie e-mail Wybranego Uczestnika (w odpowiedzi na maila Organizatora), w którym podany zostanie adres do wysłania Paczki. Na wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej przystąpienie do Programu Wybranego Uczestnika, Wybrany Uczestnik ma 7 dni od momentu otrzymania informacji od Organizatora o Wyniku rekrutacji. Wybrany Uczestnik traci prawo do otrzymania Paczki w przypadku nieotrzymania przez Organizatora wszystkich informacji niezbędnych do wysyłki Paczki w określonym terminie.
17. W przypadku, gdy którykolwiek z Wybranych Uczestników nie przyjmie Paczki lub nie wykona zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, wówczas Jury będzie uprawnione do ponownego wyboru Wybranego Uczestnika (Wybranych Uczestników) spośród pozostałych Uczestników.

§ 5.
PACZKI.

1. Każdy z Wybranych Uczestników:
a) otrzyma do testowania Paczkę z emolientami Pharmaceris
oraz
b) weźmie udział w programie influencerskim promującym markę Pharmaceris (dalej także: „Akcja”), w ramach której Wybrany Uczestnik zobowiązuje się:
(i) do opublikowania minimum 1 (jednego) posta swoim Profilu zawierających zdjęcie lub video przesłanych w paczce produktów Pharmaceris (mogą to być wybrane produkty, nie wszystkie) i opis lub krótką recenzję opisującą wrażenia z używania tychże kosmetyków (zapach produktu, jego aplikacja, działanie) oraz oznaczenie Pharmaceris i hasztagów, które zostaną podane na kartce dołączonej do przesyłki (dalej: „Post” lub łącznie „Posty”), a także dodatkowo może opublikować post na blogu lub video YouTube, przy czym Posty lub post na blogu lub video na YouTube winny:
• przedstawiać Organizatora, jego działalność lub produkty w pozytywnym świetle,
• nie naruszać dobrego imienia Organizatora lub osób trzecich,
• nie naruszać wizerunku Organizatora lub osób trzecich;
(ii) nie usuwać przez dwa lata od publikacji zamieszczonych na Profilu Postów, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. b) ppkt (i) powyżej;
(iii) Posty, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. b) ppkt (i) powyżej, będą co najmniej przez dwa lata od publikacji postami publicznymi;
(iv) do opublikowania co najmniej 2 (dwóch) materiałów na InstaStory pokazujących użycie produktu z Paczki (konsystencja produktu, sposób nakładania, rytuał pielęgnacyjny z produktem);
(v) w przypadku akcji „13StoriesOfPharmaceris” przesłania w wiadomości e-mail na adres e-mail Organizatora opisu swojej historii pielęgnacji skóry;
(vi) do przesyłania Organizatorowi – co najmniej raz w miesiącu – na adres mail statystyk z opublikowanych Postów i InstaStories.
2. Wybrany Uczestnik – w ramach Akcji – zobowiązuje się przesyłać na adres e-mail do akceptacji treść przygotowanego Postu, który będzie publikowany na Profilu.
3. Wybrany Uczestnik zobowiązuje się publikować na Profilu Posty wyłącznie po uprzedniej akceptacji przez Organizatora przygotowanego przez Wybranego Uczestnika materiału.
4. Wybrany Uczestnik zobowiązuje się przesłać Organizatorowi – w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania Paczki (każdej z Paczek z kosmetykami) – do akceptacji (na adres e-mail treść przygotowanego Postu), a następnie – najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni od dnia uzyskania akceptacji treści przygotowanego Postu – opublikować Post na Profilu.
5. Wybrany Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie przez Organizatora informacji o Postach publikowanych przez Wybranego Uczestnika na Profilu na portalu Facebook, w Serwisie Instagram lub TikTok Organizatora z możliwością przedruku Postów lub repostu zdjęcia (zdjęć) z informacją o twórcy, a także na publikowanie Postów poprzez media społecznościowe.
6. Wybrani Uczestnicy nie są uprawnieni do przeniesienia prawa do otrzymania Paczek na osoby trzecie.
7. Paczki nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani obrotowi handlowemu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Paczki z przyczyn leżących po stronie Wybranego Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
a) podania błędnych danych,
b) niepodania danych adresowych w określonym terminie,
c) zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych, o których Organizator nie
został poinformowany.
9. Organizator zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych Paczek na inne cele Organizatora.
10. Każdy z Uczestników może zrzec się prawa do otrzymania Paczki.
11. Przekazanie Paczki, wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej, kuriera lub w innej formie dostawy w terminie 7 dni od daty spełnienia przez Uczestnika wszystkich obowiązków, o których mowa w Regulaminie.

§ 6.
OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA.

1. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że:
(i) jest wyłącznym autorem Zadania i posiada do niego pełne prawa autorskie,
(ii) osobom trzecim nie przysługują żadne prawa i roszczenia do Zadania,
(iii) Zadanie nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 613 j.t.),
(iv) Zadanie nie narusza żadnych praw ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.2017 nr 776 t.j. z dnia 2017.04.13) Prawo własności przemysłowej,
(v) Zadanie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich danych osobowych
(vi) nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania Zadania.
2. Uczestnik oświadcza, że wykonanie Zadania jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu bez konieczności składania dodatkowych odrębnych oświadczeń i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia i zobowiązania w następującym zakresie:
(i) Zadanie jest indywidualną twórczością Uczestnika,
(ii) Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do Zadania i nie jest ono ograniczone ani obciążone prawami na rzecz osób trzecich,
(iii) Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie Zadania do celów związanych z Programem,
(iv) wykorzystanie przez Organizatora Zadania zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie naruszy praw osób trzecich lub dóbr osobistych osób trzecich lub innych praw,
(v) Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie zostanie wykorzystane zgodnie z celami Programu i może zostać opublikowane m. in. na Stronie Programu, a także może zostać wykorzystane do ewentualnych innych potrzeb Organizatora, w tym potrzeb reklamowych marki PHARMACERIS zgodnie ze wskazaniem pól eksploatacji określonych w § 3 ust.8 .
3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie przez Organizatora informacji o Postach publikowanych na Profilu na portalu Facebook, w Serwisie Instagram lub TikTok Organizatora z możliwością przedruku Postów lub repostu zdjęcia (zdjęć) na portalach w serwisie Instagram, Facebook i TikTok wraz z dodatkowymi materiałami takimi jak zdjęcia lub promocyjne informacje dotyczące produktu przez producenta na koncie Pharmaceris.
4. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji (z prawem udzielania sublicencji) na korzystanie z Zadania w związku z celami Programu oraz reklamą produktów Organizatora. Licencja zostaje udzielona do opisu swojej historii związanej z pielęgnacją skóry, zadania określonego w § 5 ust. 1 b, § 5 ust. 4 i § 5 ust. 5, przy czym licencja jest udzielana bez ograniczeń terytorialnych, i zostaje udzielona od dnia wykonania Zadania w zakresie autorskich praw do wykorzystania Zadania w związku z organizowanym przez Organizatora Programem na następujących polach eksploatacji: wprowadzania do obrotu publicznego, wystawiania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie) i jednocześnie udziela zezwolenia na tworzenie opracowań Zadania, czy połączenie Zadania z innymi Zadaniami lub innymi utworami.
5. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych do Zadania, w tym do nie umieszczania imiona i nazwiska twórcy.
6. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie i rozpowszechnianie Zadania na portalach społecznościowych Organizatora, na Stronie Programu oraz stronach internetowych Organizatora.
7. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się regulaminem Serwisów Instagram oraz TikTok i będzie przestrzegał jego postanowień w związku z udziałem w Programie.
8. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin, oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach określonych niniejszym Regulaminem. Szczegółowe informację na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników zostały określone w § 9 niniejszego Regulaminu.

§ 7.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem Strony Programu, dostawców usług internetowych i innych, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Programie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Paczki lub Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowościami po stronie Uczestników.

§ 8.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Do kompetencji Jury należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników Programu.
2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Programu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Programu.
3. Reklamacje i zastrzeżenia powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora (Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. przy ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno) i zawierać dopisek „Reklamacja Program Ambasadorski Wybieram Pharmaceris” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy do korespondencji Uczestnika, opis zdarzenia (reklamacji), którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpływu reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie rozpatrzenia reklamacji listem na adres podany w reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji Jury opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.
5. Przepisy niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów.

§ 9.
DANE OSOBOWE.

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno. Dane osobowe Uczestników Programu zostaną przekazane agencji copuz.com z siedzibą w Warszawie, ul. Kamionkowska 51, 03-812 Warszawa, celem dalszego przetwarzania. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez podmiot przetwarzający wyłącznie w celu określonym w niniejszym Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną w okresie trwania Programu na stronie www.yourpharmaceris.com
2. Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją Programu przetwarzane są:
a) w celu udziału, przeprowadzenia Programu, ogłoszenia wyników przekazania Paczek, rozpatrywania reklamacji, w celach podatkowych i księgowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu, a w związku z tym celem (tymi celami):
(i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także zgoda osoby, której dane dotyczą
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
(ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie,
(iii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Programu,
(iv) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Programu,
(v) przetwarzanie obejmuje w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, nick, wiek, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, datę zgłoszenia do Programu;
b) o ile Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych – w celach marketingowych, a w związku z tym celem (tymi celami):
(i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
(ii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizator, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Programu;
(iii) dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
(iv) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, wiek, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, datę zgłoszenia w Programie,
(v) Uczestnik nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
4. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Programie, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim ustępie. Dane osobowe uczestników Programu są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Programu, w tym wydaniu Paczek i dochowaniu obowiązków publicznoprawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Uczestnikom przysługują prawa do:
(i) dostępu do swoich danych osobowych,
(ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
(iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
(iv) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
(v) przeniesienia danych osobowych,
(vi) wniesienia skargi do organu nadzoru.
W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem: Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: adres ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno), mail: iod@drirenaeris.com.

§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin dostępny jest na Stronie Programu oraz w siedzibie Organizatora.
2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.
3. Organizator uprawniony jest do zmiany treści Regulaminu, przy czym Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestnictwa w Programie.
4. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na Stronie Programu (www.yourpharmaceris.com).
5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
6. Zarówno Uczestnicy Programu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Programu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Programem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Pozwanego.
8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 maja 2022 r. w momencie opublikowana go na Stronie Programu www.yourpharmaceris.com.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy.

Wróć do strony głównej